DISCLAIMER EN PRIVACYSTATEMENT FSM

Deze website is eigendom van de besloten vennootschap Fred Sports Management B.V., tevens handelend onder de naam FSM (hierna te noemen: “FSM”). De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie, afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Werking website

FSM kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van FSM. De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSM worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of doorgelinkt.

Over de disclaimer

FSM behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Privacystatement FSM

Deze Privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de besloten vennootschap Fred Sports Management B.V., tevens handelend onder de naam FSM (hierna te noemen: “FSM”). De actuele Privacystatement kunt u altijd vinden op onze website, www.fred-sportsmanagement.com.

FSM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FSM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

FSM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fred Sports Management B.V.
Oranje Nassaulaan 16
5211 AK `s-Hertogenbosch
f.vanderhoorn@fred-sportsmanagement.com
+31 (0) 6 57 40 62 61

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door FSM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor het aanbieden van producten en diensten;
 • Voor de afhandeling van uw klacht;
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– NAW-gegevens, telefoon, e-mail, opleiding en werkervaring.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hierbij valt te denken aan een IT-leverancier. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. Met inachtneming van het voorgaande bestaat de mogelijkheid dat wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Hierbij kunt u denken aan buitenlandse (voetbal-)clubs.

Wanneer de landen waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen geen gelijkwaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens aan de wetgeving van Nederland, zullen wij ervoor zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

We zullen een van deze beveiligingen gebruiken:

 • We zetten het over naar een niet-EER-land met privacywetten die dezelfde bescherming bieden als de EER. Lees meer op de website van Justitie van de Europese Commissie.
 • We stellen een contract op met de ontvanger, wat betekent dat ze het moeten beschermen volgens dezelfde normen als de EER. Lees hier meer over op de website van Justitie van de Europese Commissie.
 • We zetten het over naar organisaties die deel uitmaken van Privacy Shield. Dit is een raamwerk dat privacy standaarden vastlegt voor gegevens die worden verzonden tussen de VS en EU-landen. Het zorgt ervoor dat die normen vergelijkbaar zijn met wat binnen de EER wordt gebruikt.

Bewaartermijn

FSM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek. De volgende maatregelen zijn genomen:

 • Back-up van belangrijke informatie;
 • Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma;
 • Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord;
 • Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot (bijzondere) gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen uw verzoek binnen één maand na indiening in behandeling nemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier met ons niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacystatement nog vragen op opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Aanpassing disclaimer en privacystatement

FSM heeft het recht de inhoud van deze disclaimer en privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacystatement kunt u met ons contact opnemen door middel van het sturen van een e-mail naar f.vanderhoorn@fred-sportsmanagement.com.

Deze disclaimer en privacystatement is op d.d. 17 juli 2018 vastgesteld